Università degli Studi di Siena

: İtalyan devlet üniversiteleri arasında kamu tarafından finanse edilen ilk İtalyan üniversitelerinden biri olan Siena Üniversitesi en eski İtalyan üniversitelerinden biridir. 
1240 kuruluşlu Siena Üniversitesi, tarihi görünümüyle UNESCO dünya mirası listesinde bulunan Siena şehrinde bulunmaktadır. Üniversitenin eğitim binalarının birçoğu yenilenmiş tarihi binalardır. Örneğin mühendislik, beşeri bilimler ve sosyal bilimler bölümleri için bir zamanlar San Niccolò Psikiyatri Hastanesi’nin olan odalar kullanılmaktadır. Siena üniversitesinde İngilizce ve İtalyanca eğitim dillerinde lisans ve yüksek lisans programları bulunmaktadır.
Sadece İtalyan üniversiteleri arasında değil Avrupa’da da başarısını kanıtlamış Siena Üniversitesi Times Higher Education tarafından “Europen Teaching Ranking” kategorisinde 75.sırada yer almaktadır. Dünya üniversiteleri sıralamasında ise ilk 500 üniversite arasında gösterilmektedir. QS dünya üniversiteleri sıralamasına göre de ilk 700 üniversite arasında gösterilen Siena Üniversitesi, tıp fakültesi ile en iyi ilk 450 üniversite arasında gösterilmektedir. Arkeoloji bölümü ise dünyada en iyi ilk 100-150’lik dilimdedir. Siena Üniversitesi tıp fakültesi URAP tarafından dünyada 312. Sırada gösterilmektedir.  
İtalyan üniversiteleri başvuruları konusunda uzman Firenze Eğitim ile Siena üniversitesine başvuru ve okul kaydı konularında profesyonel danışmanlık için lütfen bizimle iletişime geçiniz. 

 

Siena Üniversitesi İngilizce lisans bölümleri şunlardır : 
- Economics and Banking (Siena)
- Economics and Business (Ekonomi ve İşletme)
- Dentistry and Dental Prosthodontics (Diş Hekimliği ve Diş Protetik Diş Tedavisi)
 
Siena Üniversitesi İtalyanca lisans bölümleri şunlardır : 
- Law (Hukuk) 
- Medicine and Surgery (Tıp ve Cerrah)
- Agribusiness (Tarım ticareti)
- Biological Sciences (Biyolojik Bilimler)
- Chemical Sciences (Kimya Bilimleri)
- Natural and Environmental Sciences (Doğa ve Çevre Bilimleri)
- Geological Sciences (Jeolojik Bilimler)
- Pharmaceutical Chemistry and Technology (Farmasötik Kimya ve Teknoloji)
- Pharmacy (Eczacılık)
- Computer and Information Engineering (Bilgisayar ve Bilgi Mühendisliği)
- Engineering Management (Mühendislik Yönetimi)
- Physics and Advanced Technologies (Fizik ve İleri Teknolojiler)
- Mathematics (Matematik)
- Legal Services (Hukuk Hizmetleri)
- Economics and Business (Ekonomi ve İşletme)
- Social Work (Sosyal Çalışma)
- History and Cultural Heritage (Tarih ve Kültürel Miras)
- Studies in Literature and Philosophy (Edebiyat ve Felsefede Çalışmalar)
- Languages for Intercultural and Business Communication (Kültürlerarası ve İş İletişimi için Diller)
- Education (Eğitim)
- Biotechnologies (Biyoteknolojiler)
- Nursing (Hemşirelik) Siena, Arezzo, Grosseto
- Midwifery (Ebelik)
- Orthoptics and Ophtalmologic (Ortoptik ve Oftalmolojik)
- Speech and Language Threapy (Konuşma ve Dil Terapisi)
- Physiothreapy (Fizyoterapi)
- Cardiocirculatory and Cardiovascular Perfusion Techniques (Kardiyosirkülatuar ve Kardiyovasküler Perfüzyon Teknikleri)
- Biomedical Laboratory Techniques (Biyomedikal Laboratuvar Teknikleri) Siena, Arezzo
- Dental Hygiene (Diş Hijyeni)
- Dietistic (Diyetisyenlik)
- Imaging and Radiotherapy Techniques (Görüntüleme ve Radyoterapi Teknikleri)
- Environment and Workplace Prevention Techniques (Çevre ve İşyeri Önleme Teknikler)
 
Siena Üniversitesi İngilizce yüksek lisans bölümleri şunlardır :
- Economics (Ekonomi)
- Finance (Finans)
- International Studies (Uluslararası Çalışmalar)
- International Accounting and Management (Uluslararası Muhasebe ve İşletme)
- Public and Cultural Diplomacy (Kamu ve Kültürel Diplomasi)
- Language and Mind : Linguistics and Cognitive Studies (Dil ve Zihin: Dilbilim ve Bilişsel Çalışmalar)
- Artificial Intelligence and Automation Engineering (Yapay Zeka ve Otomasyon Mühendisliği) 
- Electronics and Communications Engineering (Elektronik ve İletişim Mühendisliği)
- Applied Mathematics (Uygulamalı Matematik)
- Engineering Management (Mühendislik Yönetimi)
- Medical Biotechnologies (Medikal Biyoteknolojiler)
- Genetic Consellors (Genetik Danışmanlar)
- Biotechnologies of Human Reproduction (İnsan Üremesinin Biyoteknolojileri)
- Biology (Biyoloji)
- Chemistry (Kimya)
- Sustainable Industrial Pharmaceutical Biotechnology (Sürdürülebilir Endüstriyel Farmasötik Biyoteknoloji)
Siena Üniversitesi İtalyanca yüksek lisans bölümleri şunlardır :
- Health Biology (Sağlık Biyolojisi)
- Geoscience and Applied Geology (Jeoloji ve Uygulamalı Jeoloji)
- Ecotoxicology and Environmental Sustainability (Ekotoksikoloji ve Çevresel Sürdürülebilirlik)
- Economics for the Environment and Sustainability (Çevre ve Sürdürülebilirlik için Ekonomi)
- Management and Governance (Yönetim)
- Statistics for Sample Surveys (Örnek Anket İstatistikleri)
- Sciences of Administrations (Yönetim Bilimleri)
- Economics and Management of Financial Institution (Finansal Kurumun Ekonomisi ve Yönetimi)
- Social Sustainability and Welfare Management (Sosyal Sürdürülebilirlik ve Refah Yönetimi)
- Communication Strategies and Techniques (İletişim Stratejileri ve Teknikleri)
- Anthropology and Visual Studies (Antropoloji ve Görsel Çalışmalar)
- Archaeology (Arkeoloji)
- Classics (Klasikler)
- Education Sciences and Education Consulting for Organizations (Organizasyonlar için Eğitim Bilimleri ve Eğitim Danışmanlığı)
- History and Philosophy (Tarih ve Felsefe)
- History of Art (Sanat Tarihi)
- Cognitive Studies (Bilişsel Çalışmalar)
- Modern Literatures (Modern Edebiyatlar)
- Nursing and Midwifery Sciences (Hemşirelik ve Ebelik Bilimleri)
- Health Professions of Rehabilitation Sciences (Rehabilitasyon Bilimlerinde Sağlık Meslekleri)
 
Konaklama
Siena Üniversitesi öğrencilere paylaşımlı odalar sunmaktadır ve aylık konaklama ücreti yaklaşık 300 euro’dur. Üniversitenin Halkla İlişkiler Ofisi, öğrencilere konaklama yerlerinin güncellenmiş bir listesini sağlar. Halkla İlişkiler ofisi aynı zamanda öğrencilere konut için kira sözleşmeleri rehberi olan “ La guista casa” dağıtımını da yapmaktadır.
 
Burs
Siena Üniversitesi öğrencilere ailelerinin maddi durumlarına göre burs vermektedir. Tam burs konaklamayı, yeme-içme masraflarını ve spor aktiviteleri, kitaplar vs gibi ekstra masrafları  içermektedir.  Siena Üniversitesi burs başvuruları için lütfen bizimle iletişime geçiniz. 
 

 

Başvuru

Siena üniversitesi lisans veya yüksek lisans programlarına başvurmak için dünyada en çok İtalyan üniversitesinin kayıt ofisi olan Firenze Eğitim’den profesyonel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Başvuru dosyanızın hazırlanması ve okul kaydı için lütfen yurtdışı eğitim danışmanlarımız ile iletişime geçiniz. 

Üniversite

Şehir Bölümler  Eğitim Dili Süre  Yıllık Eğitim Ücreti
Siena  Economics and Banking İngilizce  3 Yıl €1.444
Siena  Economics and Business  İngilizce  3 Yıl  €1.444
Siena  Dentistry and Dental Prosthodontics  İngilizce  6 Yıl €3.346
Siena  Law İtalyanca  5 Yıl €1.444
Siena   Medicine and Surgery  İtalyanca  6 Yıl €1.570
Siena  Agribusiness İtalyanca  3 Yıl  €1.444
Siena  Biological Sciences  İtalyanca  3 Yıl  €1.570
Siena  Chemical Sciences  İtalyanca  3 Yıl  €1.570
Siena  Natural and Environmental Sciences İtalyanca  3 Yıl €1.570
Siena  Geological Sciences  İtalyanca  3 Yıl €1.570
Siena  Pharmaceutical Chemistry and Technology  İtalyanca  3 Yıl €1.570
Siena  Pharmacy  İtalyanca  3 Yıl €1.570
Siena  Computer and Information Engineering İtalyanca  3 Yıl €1.570
Siena  Engineering Management  İtalyanca  3 Yıl €1.570
Siena  Physics and Advanced Technologies  İtalyanca  3 Yıl €1.570
Siena  Mathematics İtalyanca  3 Yıl €1.570
Siena  Legal Services  İtalyanca  3 Yıl €1.570
Siena  Economics and Business  İtalyanca  3 Yıl €1.570
Siena  Social Work  İtalyanca  3 Yıl €1.444
Siena  History and Cultural Heritage  İtalyanca  3 Yıl €1.444
Siena  Studies in Literature and Philosophy  İtalyanca  3 Yıl €1.444
Siena  Languages for Intercultural and Business Communication  İtalyanca  3 Yıl €1.444
Siena  Education İtalyanca  3 Yıl €1.444
Siena  Biotechnologies İtalyanca  3 Yıl €1.570
Siena  Nursing İtalyanca  3 Yıl €1.570
Siena  Midwifery İtalyanca  3 Yıl €1.570
Siena  Orthoptics and Ophtalmologic İtalyanca  3 Yıl €1.570
Siena  Speech and Language Threapy  İtalyanca  3 Yıl €1.444
Siena  Physiothreapy İtalyanca  3 Yıl €1.570
Siena  Cardiocirculatory and Cardiovascular Perfusion Techniques İtalyanca  3 Yıl €1.570
Siena  Biomedical Laboratory Techniques  İtalyanca  3 Yıl €1.570
Siena  Dental Hygiene  İtalyanca  3 Yıl €1.570
Siena  Dietistic İtalyanca  3 Yıl €1.570
Siena  Imaging and Radiotherapy Techniques İtalyanca  3 Yıl €1.570
Siena  Environment and Workplace Prevention Techniques  İtalyanca  3 Yıl €1.570

Master

Şehir Bölümler  Eğitim Dili Süre  Yıllık Eğitim Ücreti
Siena  Economics İngilizce 2 Yıl  €1.444
Siena  Finance  İngilizce 2 Yıl  €1.570
Siena  International Studies  İngilizce 2 Yıl  €1.444
Siena  International Accounting and Management  İngilizce 2 Yıl €1.444
Siena  Public and Cultural Diplomacy  İngilizce 2 Yıl €1.444
Siena  Language and Mind : Linguistics and Cognitive Studies İngilizce 2 Yıl €1.444
Siena  Artificial Intelligence and Automation Engineering  İngilizce 2 Yıl €1.570
Siena  Electronics and Communications Engineering  İngilizce 2 Yıl €1.570
Siena  Applied Mathematics  İngilizce 2 Yıl €1.570
Siena  Engineering Management  İngilizce 2 Yıl €1.570
Siena  Medical Biotechnologies  İngilizce 2 Yıl €1.570
Siena  Genetic Consellors  İngilizce 2 Yıl €1.570
Siena  Biotechnologies of Human Reproduction  İngilizce 2 Yıl €1.570
Siena  Biology  İngilizce 2 Yıl €1.570
Siena  Chemistry İngilizce 2 Yıl €1.570
Siena  Sustainable Industrial Pharmaceutical Biotechnology  İngilizce 2 Yıl €1.570
Siena  Health Biology  İtalyanca  2 Yıl €1.570
Siena  Geoscience and Applied Geology  İtalyanca  2 Yıl €1.570
Siena  Ecotoxicology and Environmental Sustainability  İtalyanca  2 Yıl €1.570
Siena  Economics for the Environment and Sustainability  İtalyanca  2 Yıl €1.570
Siena  Management and Governance  İtalyanca  2 Yıl €1.444
Siena  Statistics for Sample Surveys  İtalyanca  2 Yıl €1.570
Siena  Sciences of Administrations  İtalyanca  2 Yıl €1.570
Siena  Economics and Management of Financial Institution  İtalyanca  2 Yıl €1.570
Siena  Social Sustainability and Welfare Management  İtalyanca  2 Yıl €1.444
Siena  Communication Strategies and Techniques  İtalyanca  2 Yıl €1.444
Siena  Anthropology and Visual Studies  İtalyanca  2 Yıl €1.444
Siena  Archaeology İtalyanca  2 Yıl €1.444
Siena  Classics İtalyanca  2 Yıl €1.444
Siena  Education Sciences and Education Consulting for Organizations  İtalyanca  2 Yıl €1.444
Siena  History and Philosophy  İtalyanca  2 Yıl €1.444
Siena  History of Art  İtalyanca  2 Yıl €1.444
Siena  Cognitive Studies  İtalyanca  2 Yıl €1.570
Siena  Modern Literatures  İtalyanca  2 Yıl €1.444
Siena  Nursing and Midwifery Sciences  İtalyanca  2 Yıl €1.570
Siena  Health Professions of Rehabilitation Sciences  İtalyanca  2 Yıl €1.570
Siena üniversitesi , italya siena üniversitesi, İtalyan üniversiteleri